fbpx

תקנון מנוי לתכנים מקצועיים

תנאי שימוש

להלן מפורטים תנאי השימוש באתר. הגלישה באתר והשימוש בשירותים המוצעים באתר (להלן יחד ולחוד “השימוש באתר”) מהווים הסכמת והצהרתך (“המשתמש”), כי קראת את התנאים להלן והסכמת לכל האמור בהם.

אחריות המשתמש

השימוש באתר מותר באופן פרטי ואישי בלבד. המשתמש מצהיר כי הינו בעל כשירות חוקית להתקשר ולקבל את השרות באתר ווידא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש באתר. מפעיל האתר לא תשא בכל אחריות לפעולות שיתבצעו בניגוד לאמור לעיל ו/או על ידי מי שאינו מורשה לכך. במידה והמשתמש ימלא פרטים כלשהם באתר, הינו מתחייב למלא אך ורק פרטים נכונים ומדויקים ואשר הינו רשאי למסרם ושאינם מהווים פגיעה באדם או גוף אחר.

תשלום

גישה ושימוש בחלק מהתכנים באתר על ידי המשתמש כרוך בתשלום.

בעת ביצוע התשלום המשתמש יקבל חשבונית מס קבלה כחוק לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר בעת ההרשמה ויופנה לדף בו יגדיר את שם המשתמש והסממה האישית לצורך גישה לתוכן שבאתר.

חל יסור להעביר שם המשתמש והססמה לכל גורם שלישי.

תקן הבטחת מידע

אתר זה עובד בשיתוף עם ספק שירותים מוסמך לביצוע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי דרך האינטרנט אשר עומד בתקן PCI DSS.

שימוש במידע והגבלת פרטיות הפרטיות

המשתמש נותן בזאת למפעיל האתר את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש באופן הדרוש לקבלת השרות המפורסם באתר. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לאותם צדדים שלישיים שפנו למשתמש, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעיל האתר תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות “עוגיות” ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה מפעיל האתר רשאי למסור את פרטי המשתמש על פי צו בית משפט.

יובהר כי מפעיל האתר פועל כמיטב יכולתו על מנת להגן על פרטיות המשתמש באתר, ונוקט אמצעים סבירים לשמירה על המידע הנ”ל.

אחריות למוצרים ושירותים של צדדים שלישיים

מפעיל האתר אינו אחראי בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר ו/או לטיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים למשתמש על ידי צדדים שלישיים בעקבות פנייתו באמצעות האתר (הכל להלן “תכנים מצדדים שלישיים”). הופעת תכנים מצדדים שלישיים באתר אינה מעידה על תמיכתה של מפעיל האתר ו/או אחריותו ו/או התחייבותו לתכנים, למוצר/השירות, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר (“אתר חיצוני”), אינה מעידה על כך כי מפעיל האתר אחראי ו/או שולט בתכנים ו/או בפעולת האתר החיצוני, ומפעיל האתר לא ישא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.

קניין רוחני

המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותו הבלעדי של מפעיל האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים עימו. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינו הבלעדי של מפעיל האתר, בין אם פורסם על ידו או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לפגוע בהגבלת אחריות מפעיל האתר כאמור לעיל ולהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעיל האתר.

כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מפעיל האתר או בבעלותו של צד שלישי הקשור עימו. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב ממפעיל האתר ו/או אותו צד ג’ שסימני המסחר הינם בבעלותו. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

הפרעה לשימוש באתר

המשתמש מתחייב להמנע מכל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים. ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע”י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, ו/או, משלוח הודעות ו/או מילוי פרטים באתר באופן העלול לעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בעלי הפרטים ו/או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט, לרבות הטרדה, איום, הוצאת דיבה, השפלה, הפרת פרטיות, גסות וכד’. ג. באופן היכול להביא לתביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ”ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה – 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ”ט – 1999, פקודת הנזיקין, התשכ”ח – 1968 ו/או על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים הניתנים בו.המשתמש מתחייב כי הוא נוקט אמצעי אבטחה סבירים להגנה על המחשב ממנו נעשית ההתקשרות לאתר, לרבות כנגד אמצעי פריצה, וירוסים, סוסים טרויאניים ואמצעי מעקב על פעילות המחשב והמידע השמור בו, ומסיר כל אחריות מן מפעילת האתר כנגד כל נזק שיגרם לו עקב כשל בציוד המשתמש.המשתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה מיד לדרישתה הראשונה עם הפרתו את האמור לעיל.

שחרור מאחריות

המשתמש משחרר בזאת את מפעיל האתר מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר ו/או כתוצאה מכך ומצהיר כי השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש משחרר בזאת את מפעיל האתר מאחריות כלשהי בגין כל נזק שייגרם למחשבו, לגופו וכל נזק אחר, היה וייגרם נזק כזה, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.

המשתמש משחרר בזאת את בעלי האתר, האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו’, הינם משוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר.

פרטי המשתמשים באתר נשמרים בסודיות ולא מועברים לאף גורם נוסף.
לאחר התשלום של דמי המנוי, המשתמש יקבל גישה לתכנים המפורטים בסוג המנוי שרכש.

הפורטל מקבל על עצמו את האחריות לא להעביר את את פרטי המשתמש לאף גורם נוסף.

מדיניות ביטול עסקה

ע”פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע– 2010

הלקוח רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום הרכישה אך ורק אם המוצר שקיבל הגיע פגום או שלא נעשה בו שימוש. אם ביטל הצרכן את עסקת המכר מרחוק בתוך המועד של 14 יום ועמד בתנאי הביטול ותשלום דמי הקמה לא וחזר.

ע”פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע– 2010 סעיף 6 (הגבלת זכות הביטול)

זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי –

(7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995;

(8) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ביטול דמי מנוי שיתבצעו עד ל-25 לחודש לא יחויבו חודש תשלום נוסף, ביטול חיוב דמי מנוי באמצעות כרטיס האשראי של המנוי יתבצע ע”י צוות הפורטל אל מול חברת האשראי עד ל-7 ימי עסקים ממועד בקשת הביטול, אך מועד הביטול בפועל יהיה באחריות חברת האשראי בלבד.

ביטול דמי מנוי שיתבצעו לאחר ה-25 לחודש, יחויבו חודש תשלום נוסף, ביטול חיוב דמי מנוי באמצעות כרטיס האשראי של המנוי יתבצע ע”י צוות הפורטל אל מול חברת האשראי עד ל-7 ימי עסקים ממועד בקשת הביטול, אך מועד הביטול בפועל יהיה באחריות חברת האשראי בלבד.

פנו אלינו

“החממה” מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: מחלקת שירות לקוחות   info@dovroitman.co.il

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי – ref

אודות הקורס

קורס התמחות NLP בילדים ונוער – דיגיטלי – fv

אודות הקורס

סדנת שיווק לבוגרי הקורסים והסדנאות שלנו

אודות הקורס

סדנה לקות בוויסות והפרעות קשב – NLP לילדים ובני נוער

אודות הקורס
054-2900-110
צרו קשר